ประกาศ : จุดประสงค์ ในการทำเว็บไซต์ ผลบุญ.ดอทคอม

Saturday, February 1st, 2014

เว็บไซต์ผลบุญ.ดอทคอม นี้สร้างขึ้นโดยข้าพเจ้า นาย ณัฏฐเศรษฐ์ กันหารินทร์
และ คณะสหายธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในอีกมุมมองหนึ่ง โดยคำสอนคำแนะนำของข้าพเจ้า ซึ่งไม่ได้มีเจตนาในการตั้งขึ้น
เพื่อให้ตนเองเป็นผู้วิเศษหรือเพื่อลาภยศ สักการะแม้แต่ประการใด

หากแต่ต้องการเผยแพร่แบ่งปันความรู้อันล้ำค่า ซึ่งเป็นผลมาจาการศึกษาและปฏิบัติธรรม
จริงของข้าพเจ้า บางเนื้อหาสาระในเว็บไซต์นี้หรือคำสอนของข้าพเจ้า นั้นอาจจะไม่เหมือนผู้อื่น
ผู้ใดโดยทีเดียว หรือ อาจจะยังไม่ถูกต้องทั้งหมดโดยทีเดียว เพราะข้าพเจ้ายังเป็นเพียงผู้ศึกษา
ศึกษาไปเรื่อยๆ ยังไม่จบการศึกษา ยังไม่ใช่พระอริยะเจ้า เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชน ที่มีกิเลสทุกประการ

หากแต่ท่านอย่าพึ่งได้มองในแง่ที่ไม่ดีโดยทีเดียว? ขอให้ท่านที่เข้ามาลองอ่านและนำไปปฏิบัติดู
อย่างถูกต้องจะเห็นผลการเปลี่ยน แปลงในชีวิตท่านในทางที่ดีขึ้น ดั่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับทุกๆท่าน
ที่ข้าพเจ้า แนะแนวทางให้ไปปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของทาน ศีล และการภาวนา และ
การทำบุญกุศลต่างๆเพื่อแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้น?ด้วยการทำกรรมดีตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา

เนื่อหาสาระทุกประการในเว็บไซต์นี้และทุกคำสอนของข้าพเจ้า ขอสงวนลิขสิทธิ์
ในการเผยแพร่ เพื่อเป็นการพาณิชย์ หากมีการละเมิด
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด

หากท่านใดจะนำลงตีพิมพ์ในหนังสือประเภทใดก็ตาม หรือนำลงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใดก็ตาม
ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วส่งสำเนาตัวอักษรและรูปแบบสื่อที่จะตีพิมพ์
มาให้ข้าพเจ้า และ ทางญาติธรรม ของข้าพเจ้าตรวจทานโดยละเอียดเสียก่อน หากท่าน
จะนำไปตีพิมพ์ เพื่อการค้า ขอเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อนำมาใช้ในงานบุญทางพระพุทธศาสนา

หากเป็นการตีพิมพ์เพื่อการเป็นธรรมทานจะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
แต่ต้องส่งสำเนาที่จะตีพิมพ์ทั้งหมดมาให้ตรวจทานเสียก่อน

ขอ ให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาความดีในเว็บไซต์นี้จงประสพสุข ทั้งทางโลก
และทางธรรมทุกประการ กิจใดสิ่งใดประสงค์ โดยชอบประกอบโดยธรรมอันดีงามแล้ว
ไซร้ขอให้ท่านสำเร็จ ทุกประการโดยฉับพลัน

อาจารย์.ปาล์ม