Ponboon Station Radio Social Network.

Sunday, January 5th, 2014

สมาชิกทุกท่าน ต้องกรอกชื่อภาษาอังกฤษที่กล่อง JOINCHAT เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม JOIN เพื่อร่วมสนทนาสดๆ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ขั้นตอน แสดงวิธีการใช้วิทยุออนไลน์ ในการรับฟังอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
หาก สัญญาณเสียง ขาดหาย..เงียบไปนาน .. ให้กด F5 หรือ รีเฟรชหน้าบราวเซอร์ ของคุณทุกครั้ง

ห้องแชทติดต่อสื่อสาร สถานีวิทยุออนไลน์ เป็นของส่วนรวม สมาชิกควรปฏบัติตามในการใช้ห้องดังนี้

1. ควรตั้งชื่อที่สุภาพให้เหมาะสม ไม่พาดพิงทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
2. ใช้คำพูดที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ด่าทอ ยุแยง ใส่ร้าย หรือ เสียดสีผู้อื่น
3. ไม่รันข้อความ พิมพ์ข้อความเร็วจนเกินไป ควรเว้นวรรคการพิมพ์บ้าง
4. ควรงดคุยเรื่องการเมืองในห้องแชท
5. เคารพ หรือเชื่อฟัง สิ่งที่ผู้ดูแลบอร์ด แนะนำ
6. อย่าแจกเบอร์หน้าห้อง ถ้าจะแจกก็คุย ในกรณีส่วนตัว
7. ห้ามก่อกวน ป่วนบอร์ดทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. อย่าแจกลิ้งค์ชักชวนสมาชิกภายในบอร์ดไปยังเว็บอื่นที่เข้าข่ายผิดศีลธรรมโดยเด็ดขาด
9. ห้ามใช้อักษร 2 สี ดังนี้ สีน้ำเงิน และ สีดำ เฉพาะเจ้าหน้าที่สถานี ไว้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
10. ห้ามสมาชิก ปรับขนาด Size ตัวอักษร ตัวหนา-ตัวเอียง เพราะจะเรียกค่าเดิม กลับมาได้ยาก
11. เมื่อชื่อเดิมที่เข้า ใช้ไม่ได้ชั่วคราว ให้เปลี่ยนชื่อสำรองไปก่อน เพราะระบบที่จำ อาจค้างได้ ในบางกรณ๊

(ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฏระเบียบปฏิบัติในการใช้งานครับ)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

จุดประสงค์ การก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์

เจตนารมณ์

วิทยุออนไลน์ เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของชุมชนออนไลน์
ทั้งในด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านการผลิตรายการ และด้านการบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเว็บไซต์ ในการกระจายข้อมูล
เผยแพร่เรื่องราวเชิงสาระ ในการบรรยายธรรม สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และ
พุทธศาสนา ให้อยู่คู่สังคมไทย และบอกเล่าข่าวสารในแง่มุมต่างๆ ความเคลื่อนไหว
ภายในเว็บไซต์ นำมาประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการตามผังสถานี
ทีได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นสื่อกลางอย่างเป็นประโยชน์สุขแด่ผู้ฟัง

หลักเกณฑ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ที่สนองตอบความต้องการ
และแนวคิดของเว็บไซต์รวมทั้งเชื่อมโยงสมาชิกของชุมชนออนไลน์
กลุ่มเพศและวัยต่างๆ ผ่านทางการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ
การสร้างความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ วิทยุออนไลน์

๑. กลุ่มคนที่หลากหลายในพื้นที่ภายในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย เท่าเทียม และมีส่วนร่วม ทุกขั้นตอน
๒. ใช้ระบบอาสาสมัครช่วยในการดำเนินการ และ ควบคุมผังรายการ
๓. ไม่มุ่งหวังกำไรทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นอิสระ
ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มอิทธิพลโดยมิชอบ
๔. เป็นช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่สมาชิกในชุมชนออนไลน์ มีบทบาทเป็นได้ ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร
๕. เพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สุขภาพ อนามัย กีฬา และ ความรู้คู่คุณธรรม

รูปแบบรายการที่ออกอากาศ

ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยุออนไลน์และต้องเป็นรายการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะและความเห็นส่วนรวมของผู้บริหารและเจ้าที่ควบคุม
รูปแบบรายการเป็นการให้สาระความรู้ หรือ
ผ่านรูปแบบรายการอื่นตามแนวคิด ของรายการนั้นๆ

หมายเหตุ - รายการต่างๆ ของสถานี มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างอย่างชัดเจน ตามสไตล์ ของแต่ละรายการ